UITNODIGING VOOR DE “ONLINE” ALGEMENE LEDENVERGADERING

09 Nov UITNODIGING VOOR DE “ONLINE” ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden,

Hierbij bent u allemaal uitgenodigd voor de “Online” Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Voetbalvereniging Alexandria’66, te houden op maandag, 23 november 2020. Aanvang 20:00 uur.

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met het Coronavirus is samenkomen in ons clubgebouw niet mogelijk en zal de vergadering “Online” gehouden worden. 

De link om deel te nemen ontvangen de leden per mail.

Alle stukken en jaarverslagen zijn vanaf 20 november 2020 op te vragen via email bij Severt Kruithof: secretaris@a66.nl

De agenda voor deze avond treffen jullie bijgaand aan.

Namens het bestuur,

Rob de Vries,

Voorzitter                                                        

 

Agenda:

20:00 uur:

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken 
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2 december 2019 
 4. Jaarverslag seizoen 2019-2020 van de secretaris
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020
 6. Begroting seizoen 2020-2021
 7. Verslag kascommissie
 8. Bestuursverkiezingen 
 9. Presentatie door Technische Commissie 
 10. Toekomstvisie / installatie Werkgroep A2024
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

ad 8) 

Aftredend, en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:

Severt Kruithof in de functie van secretaris;

Dick Horsmans, bestuurslid Accommodatie.

In overeenstemming met Artikel 8, lid 2 van het Huishoudelijk reglement wordt de secretaris in functie gekozen.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor:

 • Severt Kruithof te benoemen in de functie van Secretaris voor een periode van 3 jaren.
 • Dick Horsmans in de functie van bestuurslid, belast met de Accommodatie voor een periode van 3 jaren.

In overeenstemming met Artikel 11, lid 2a van de statuten kunnen tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gestelde voor de functie van bestuurslid.

ad 11) 

Uitgangspunt is dat het bestuur gestelde vragen direct probeert te beantwoorden. Omdat de ALV online wordt gehouden kan het bestuur er ook voor kiezen om vragen te noteren en binnen 7 dagen na de ALV te beantwoorden.

Het bestuur.